top of page

dr Aleksandra N. Mandić

Profesor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača"Mihailo Palov" u Vršcu
 

Studijski predmeti na osnovnim studijama

 

 • Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova 1

 • Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova 2

 • Didaktičke igre - izborni predmet za strukovne vaspitače

 • Integrativni pristup u radu sa decom jaslenog uzrasta

 

Studijski predmeti  na master studijama

 

 • Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

 • Heurističke matematičke igre

dr Aleksandra N. Mandić

doktor didaktičko-metodičkih nauka (metodika nastave matematike)

Biografija

 

 • dr Aleksandra N. Mandić rođena je u Kruševcu 23.09.1972. godine. Doktorsku disertaciju na temu "Metodička transformacija vaspitno-obrazovnih sadržaja u funkciji ravoja početnih matematičkih pojmova" odbranila je na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine i stekla zvanje doktor didaktičko-metodičkih nauka u oblasti metodike nastave matematike.... 

Bibliografija

 

 • dr Aleksandra N. Mandić, autor je i koautor naučnih radova na srpskom i engleskom jeziku, udžbeničkih kompleta za nastavu matematike, obrazovnih softvera i velikog broja obrazovnih resursa za početno matematičko obrazovanje u elektronskoj formi... 

Konferencije

 

 • Međunarodna konferencija Problemi i dileme savremene teorije i prakse, 26-27.05.2017. Arandjelovac, Srbija (apstrakt)

 • Međunarodna konferencija Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost, 17.-19.10.2016., Poreč, Hrvatska

 • International Conference on Education and Modern Educational Technologies, 28.-31.11.2014., Atina, Grčka 

 • Međunarodna konferencija European Conference of Computer Science (ECCS’13), North Atlantic University Union 29-31 oktobar 2013. god., Pariz (prezentacija)

 • Međunarodna konferencija Improvements in Subject Didactics and Education of Teachers, Srpska Akademija nauka i umetnosti, 24-25 oktobar 2013. god., Beograd (apstrakt i prezentacija rada)

 • Međunarodna konferencija Nauka i globalizacija, Filozofski fakultet, 17-19. maj 2013. god., Istočno Sarajevo (apstrakt)

 • Međunarodna konferencija Improving Specific Subject Didactics at the Teacher Training Faculties and the corresponding Instructions, Srpska Akademija nauka i umetnosti, 20. 10. 2011. god., Beograd (apstrakt i prezentacija rada

 • Međunarodna konferencija Transnational Sustainable Methods for Quality Increase in Higher Education, Temišvar (apstrakt i prezentacija rada)

 

Projekti

 

 • FUN-ED – Stručno usavršavanje vaspitača kreiranjem inovativnih metodičkih postupaka  (2021-2023)

 • Heurističke strategije kao kreativni dizajn u visokoškolskoj ustanovi Pokrajinski sekreterijat za obrazovanje -  Vršac (2022)

 • Tempus TEACH – Harmonizacija kurikulma studijskih programa za strukovne vaspitače u Srbiji, Vršac, 2015-2018

 • Podizanje kvaliteta strategija poučavanja i učenja darovitih studenata, rukovodilac projekta prof. dr Aleksandar Stojanović, Vršac, 2013-2014.

 • Od potencijala do postignuća, rukovodilac projekta doc. dr Jelena Prtljaga, Vršac, 2012-2013. 

 • Moje dete biće naučnik, Centar za promociju nauke, 2015.

 • Uloga pedagoške prakse u profesionalizaciji poziva vaspitača, rukovodilac projekta doc. dr Aleksandar Stojanović, Vršac, 2012-2013.

 • Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija,  IPA Cross-Border Cooperation Programme, 2011-2012. god.

 

Nastavni rad

 

 • Posebna znanja iz oblasti novih informacionih tehnologija projektuju se i u oblasti planiranja i organizacije nastavnog rada. Za potrebe nastave, profesorka dr Aleksandra Mandić, izradila je set originalnih i inovativnih multimedijalnih prezentacija koje na adekvatan način podižu očiglednost u nastavi, obezbeđuju interakciju između studenata i nastavnih sadržaja, predavanja čine dinamičnijim. U nameri da nastavu organizuje kao celovit saznajni sistem, kreirala je instrumente za  kompleksno i kontinuirano praćenje i vrednovanja rada studenata prema zahtevima Bolonjske deklaracije.

 • Kroz projekte za ispitivanje pedagoških efekata primene savremenih didaktičkih modela rada i primene informacionih tehnologija  aktivno radi na podsticanju istraživačkog rada studenata.

 

Ostale aktivnosti

 

 • Duži niz godina posvećena je stručnom usavršavanju nastavnika u Srbiji. Učesnik je brojnih seminara u organizaciji Društva matematičara Srbije, Edusoft - centra za istraživanje i razvoj obrazovnih inovacija i Visoke škole za obrazovanje vaspitača

 

 

 • Autor je više obrazovnih programa za decu uzrasta 5 do 15 godina koji se realizuju u okviru dečijeg kluba Eureka na Novom Beogradu

Odabrani naučni i stručni radovi

 

1. Naučni radovi od međunarodnog značaja

 

 • Mandić, A., Zeljić, (2018): The Influence of Heuristic
  Pre-Arithmetic Games on the Formation of Mental Representations of Arithmetic Concepts, Croatian Journal of Education Vol.19; Sp.Ed.No.3/2017, pages: 233-254 (index SCI) - rad u celini

 • Mandić, D., Mandić A. i dr. (2014): Informatics Teaching Methodlogy in Improving Informatics Students’ Competencies, Tematski zbornik radova sa konferencije International Conference on Education and Modern Educational Technologies, 28.-31.11.2014., Atina, Grčka (M13) (index SCI)

 • Mandić, D. , Mandić, A. (2013): Innovations in Modern Education and Teachers Competences, Asian Journal of Education and e-Learning, vol.1, No 1 (M23) (apstrakt)

 • Mandić, D., Mandić, A. (2013): Informational technologies in innovating educational process, Journal of Communication and Computer, David Publishing Company, ISSN: 1548-7709, CA91731, USA (M23) (apstrakt)

 

2. Naučni radovi od nacionalnog značaja

 

 • Mandić, A. (2018): Uticaj tipologije časova na stepen samostalnosti učenika u nastavi matematike,  Metodička praksa, br. 2/2018, Beograd (M53) (rad u celini)

 • Mandić, A. (2013): Uticaj ikoničkih reprezentacija na razvoj početnih matematičkih pojmova, Pedagogija,  vol. 68, br. 3, str. 392-406, Beograd (M51) (apstrakt)

 • Mandić, A. (2013): Heuristički pristup formiranju početnih matematičkih pojmova, Metodička praksa, br. 1/ 2013, str. 103-122, Beograd (M53) (apstrakt)

 • Mandić, A. (2013): Razvoj sposobnosti prostorne orijentacije u igrolikoj nastavi matematike, Obrazovna tehnologija, br. 1/2013, str. 29-49, Beograd (M53) (apstrakt)

 • Marjanović, M., Mandić A. (2009): Number as visible shapes, The teaching of mathematics, Vol. XI, pp 45-49, Beograd. (apstrakt)3. Udžbenici, monografije, priručnici, 

 

 • Mandić, A. (2018): Heurističke matematičke igre, Učiteljski fakultet, Beograd

 • Mandić, A. (2014): Didaktika predškolske matematike, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac (sadržaj )

 • A. Stojanović, A. Mandić (2013): Praktikum za studente,Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac (sadržaj)

 • Marjanović M., Mandić A. (2012): Matematika za drugi razred osnovne škole,  Eduka d.o.o, Beograd

 • Marjanović M., Mandić A. (2012): Radni listovi iz matematike za  drugi razred osnovne škole, Eduka d.o.o, Beograd

 • Marjanović M., Mandić A. (2010): Matematika za prvi razred osnovne škole,  Eduka d.o.o, Beograd

 • Marjanović M., Mandić A. (2010): Radni listovi iz matematike za drugi razred osnovne škole, Eduka d.o.o, Beograd

 

4. Obrazovni softveri

 

 • Marjanović M., Mandić A. i dr. (2006): Vilingrad-matematika za prvi razred, Zavod za udžbenikei nastavna sredstva, Beograd (M85)

 • Marjanović M., Mandić A. i dr. (2007): Matematička varošica-matematika za drugi razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (M85)

 

5. Baze podataka

 

 • Mandić A. i dr. (2008-2014): Edusoft – obrazovni portal (baza podataka sa resursima  za planiranje, realizaciju i vrednovanje vaspitno - obrazovnog rada), Beograd (M86)

 • www.edu-soft.rs

 

6. Oblasti interesovanja i pravci naučnog razvoja

 • Razvoj didaktičkog  sistema heurističkih  matematičkih igara

 • AI u funkciji podizanja kvaliteta obrazovanja

 • Razvoj inovativnih modela, metoda i tehnika za profesionalno osposobljavanje vaspitača i učitelja

 • Kreiranje individualizovanih programa za rad sa darovitima

 

  Kada učitelj prestane da uči u njemu umire učitelj. (Disterveg)

 

  Ako sam i video malo dalje, to je zato što sam stajao na ledjima divova. (Isak Njutn)

Portfolio nastavnika
bottom of page